Звіт про підсумки методичної роботи педагогічного колективу

школи у 2018-2019 навчальному році

         Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього процесу.

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, наказом Ніжинської загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів № 14 від 04.09.2018 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2018-2019 навчальному році» та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2018-2019 навчальному році, освітня політика в школі спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико-управлінську та аналітико-корекційну діяльність, психолого-діагностичну функцію освітнього процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньошкільної методичної роботи.

     Згідно з річним планом роботи школи у 2018 - 2019 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над методичною проблемою: «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу у навчально-виховний процес через застосування інноваційних технологій».   Методична робота здійснювалася згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету Ніжинської міської ради, нормативно-правовими документами про середню освіту, планувалася й проводилася на діагностичній основі.  Педагогічний колектив школи працював на вироблення в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи.

 

Методична робота була скерована за напрямками:

1. Організація контрольно-діагностичної діяльності.

2. Комплексне науково-методичне забезпечення освітнього процесу.

3. Підвищення педагогічної культури педагогів.

4. Стимулювання процесу створення й упровадження нових педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.

5. Забезпечення перевірки їх ефективності.

6. Створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності.

Методична робота була організована згідно структури:

- педагогічна рада (керівник Бублик Т.В);

- методична рада (керівник Рогільова С.П.);

- методичні об’єднання вчителів: природничо-математичного циклу (керівник Гах Д.С.), суспільно-гуманітарного циклу (керівник  Євтух Н.І.), початкових класів (керівник Бояринова В.О.), класних керівників (керівник Приходько А.М.),  художньо-естетичного циклу (керівник Сурмачевська Н.В.).

- семінари;

- організація і проведення предметних тижнів та декад;

- проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів;

- організація роботи з обдарованими дітьми.

       Адміністрація школи та педагогічний колектив працюють над завданням спланувати діяльність навчального закладу у відповідності перспективного і поточного планування роботи, концептуальним і проблемним завданням, над якими працює колектив. Методична рада школи, на чолі з заступником директора з навчально-виховної роботи Рогільовою С.П., впродовж 2018-2019 навчального року координує діяльність усіх методичних структур з метою урахування результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

Протягом 2018-2019 навчального року на засіданнях методичної ради школи обговорювалися такі питання:

 • Обговорення та затвердження плану роботи методичної ради школи та основні напрямки методичної роботи на 2018-2019 н.р.;
 • Огляд програмно – методичного забезпечення;
 • Визначення проблем, над якими будуть працювати вчителі ШМО;
 • Впровадження сучасних освітніх технологій в освітній процес;
 • Про підготовку та участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін;
 • Вивчення стану викладання базових предметів та проведення моніторингу навчальних досягнень учнів;
 • Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків;
 • Аналіз стану викладання предметів: англійської мови, основ здоров’я,  світової літератури;
 • Вивчення нормативних документів щодо організованого закінчення 2018-2019 н.р. та проведення ДПА;
 • Про підсумки атестації педагогічних працівників;
 • Стан виконання навчальних програм;
 • Про підсумки ДПА в  9 класі;
 • Підсумки роботи з обдарованими дітьми.

Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних об’єднань були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Педагоги школи приймали участь у різноманітних заходах, щоб підвищити свою майстерність та поділитися власним педагогічним досвідом. Так в жовтні 2018 року вчитель початкових класів Стрілець А.М. прийняла участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференціі «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи», в квітні 2019 року Приходько А.М., учитель зарубіжної літератури, прийняла участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференціі «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти», в жовтні пройшов міський семінар присвячений В.О.  Сухомлинському, на якому вчитель математики Гах Д.С. виступила з доповіддю з елементами презентації «Впровадження ідей творчого виховання                                В.О. Сухомлинського в Ніжинській ЗОШ І-ІІ ст.№14».  Такі вчителі, як Рогільова С.П., Приходько А.М., Євтух Н.І., Стрілець А.М., Шило Ю.В. діляться власним досвідом на сторінках фахових видань: «Учительський журнал on-line», «Зарубіжна література в школах України», освітніх проектах «Всеосвіта», «На урок».                                                                                                                                                                                                          

Протягом 2018-2019 навчального року активно працювали ШМО. Діяльність методичних об’єднань школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 • забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;
 • підвищувати рівень загально дидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього процесу; проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;
 • створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної методичної проблеми. Кожна з них проводила засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об'єднань обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Згідно плану методичних об'єднань були проведені предметні тижні та декади, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість. Всі засідання були висвітлені на сайті школи.

Протягом навчального року, заступником директора з навчально-виховної роботи Рогільовою С.П. з учителями школи проводилися методичні наради, оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Основними напрямками діяльності психологічної служби школи протягом року були: контроль за адаптацією п’ятикласників до нових умов навчання, перехід учнів з початкової школи до середньої. Це пов’язане із зміною класного керівника, з появою нових вчителів, предметів та ще й збігається з віковими змінами - вступом дитини у підлітковий вік. Учневі доводиться вирішувати ряд психологічних і організаційних проблем. Усе викликає напруження психіки дитини і може призвести до перевтоми, високого рівня тривожності, труднощів у соціально-психологічній адаптації. Тому протягом року шкільний психолог, соціальний педагог Сілівоненко К.О. працювала за корекційно-розвивальними програмами, які сприяли адаптації дітей першого та п’ятого класів. За програмами, які сприяли підготовці до державної підсумкової атестації. Проводила різноманітні тренінгові заняття спрямовані на розвиток комунікативних вмінь, адекватної самооцінки, розвиток уваги, пам’яті, сприймання, формування здорового способу життя, розвиток вміння долати конфліктні ситуації, формування відповідальної поведінки та інші. Проводились профілактичні бесіди, як планові так і за запитом.

В умовах сучасної освіти все більше актуальності набуває психологічне супроводження освітнього процесу. Тісна співпраця психолога та педагогів є запорукою ефективності та своєчасності виховних впливів.

          Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, ріст професійної майстерності вчителів. На засіданнях якої розглядаються питання ефективності викладання предметів, виховної роботи, впровадження перспективного педагогічного досвіду, заслуховується звіт про методичну роботу тощо.                                                                                                                       

        Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечувала мотивацію учнів у навчанні. Учні школи брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, у конкурсах, змаганнях і показали такі результати:

- Фалаштинський Ілля (9 кл.) - 5 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства (вчитель Малюга В.В.);

- Фалаштинський Ілля (9 кл.) - 7 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії (вчитель Малюга В.В.);

- Яценко Ауріка (9 кл.) - 10 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії (вчитель Рогільова С.П.);

- Жадько Анна (9 кл.) – 8-9 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій (вчитель Шило Ю.В.);

- Канюка Семен (7 кл.) -10 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики  (вчитель Гах Д.С.);

- Коворотня Владислава (7 кл.) - 8 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії (вчитель Сурмачевська Н.В.);

- Дроздова Вікторія (5 кл.) – І місце у математичному конкурсі «Змагання юних математиків» (вчитель Гах Д.С.);

- Яценко Ауріка (9 кл.) – 7 місце та Трегуб Нікіта (6 клас) - 9 місце у конкурсі імені Т.Г.Шевченка ( вчитель Бублик Т.В.);

- Яценко Ауріка (9 кл.) – 9 місце у конкурсі імені П.Яцика (вчитель Бублик Т.В.);

- Черевко Владислава (5 кл.) – 8 місце у конкурсі імені П.Яцика (вчитель Марусечко І.П.).

       Протягом жовтня-листопада учениця 9 класу Яценко Ауріка приймала активну участь в он-лайн конкурсах та зайняла призові місця. А саме, учениця посіла ІІІ місце у Міжнародній олімпіаді з біології «Осінь-2018» від проекту «Всеосвіта», а також –ІІ місце в Міжнародному дистанційному конкурсі з біології та природознавства від проекту «Олімпіс 2018» (вчитель Рогільова С.П.).

Активними учасниками учні 1-9 класів були у конкурсах та онлайн олімпіадах на освітніх проектах «Всеосвіта», «На урок», «Олімпіс», за участь в яких всі отримали відповідні Дипломи.  Дві учениці школи  Яценко А. та Сілівоненко К. приймали участь у загальноміському конкурсі «Талант року», який було організовано благодійним фондом «Копиця» для відзначення обдарованої та талановитої молоді міста. Ауріка та Карина були нагороджені Дипломами у номінаціях «Точні та природничі дисципліни» та «Гуманітарні дисципліни» відповідно. Намагаються не відставати від учнів і педагоги школи. У номінації «Ініціативний педагог» Дипломом було нагороджено Білана М.В., учителя основ здоров’я та трудового навчання.                                                                    

Згідно з річним планом роботи школи на 2018-2019 н.р., з метою поглиблення знань з проблем навчання та виховання, обміну досвідом, розвитку ініціативи та творчості педагогів у школі проведено предметні  декади та тижні української мови та літератури, зарубіжної літератури, правознавства, англійської мови, початкових класів, точних та природничих дисциплін, предметів художньо-естетичного циклу. Звітні матеріали (розробки заходів, фото-звіти, презентації) про проведені заходи оформлені належним чином.                                                                                                                     

   З метою підвищення професійної майстерності педагогами проведено  показові уроки (Білан М.В., Марусечко І.П., Стрілець А.М., Малюга В.В., Шило Ю.В., Пінчук Н.О., Штолін М.В.). Взаємовідвідування вчителями уроків та позакласних заходів спрямоване на обмін досвідом та його поширення. Уроки відзначалися гарною підготовкою учителів та учнів, інноваційним               характером діяльності вчителів.                                                                                                                            

 Питання методики навчання іноземної мови розглядалося у ході міського семінару «Формування лінгвістичної компетенції. Особливості навчання фонетики на уроках англійської мови», який було проведено у грудні на базі закладу.   Знайомство зі школою розпочалося  переглядом відео-презентації, знятої учнями 9 класу, де вони англійською мовою розповіли присутнім про життя своєї школи.   Досвідом роботи та своїми напрацюваннями ділилися вчителі англійської мови Євтух Н.І. та Сурмачевська Н.В.          

У ході семінару було проведено позакласний захід «Who Wants to Be the Winner?», учасниками якого стали учні молодшої та середньої школи. Школярі  продемонстрували не тільки гарні знання про країну, мова якої вивчається, але й показали вміння гарно співати популярні англійські пісні і українські пісні англійською мовою. 

Другою  частиною семінару було проведення майстер класу вчителем  Євтух Н. І. «Особливості навчання фонетики на уроках англійської мови», під час якого вона ознайомила присутніх з власними напрацюваннями з даної теми, підготувала творчі завдання для роботи в групах. Учителі шкіл міста мали можливість не тільки обмінятись досвідом, а й продемонструвати свій креативний підхід до вирішення навчальних задач.

     Щоб навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, у квітні 2019 року на базі школи було проведено показовий День цивільного захисту за темою «Відпрацювання практичних дій постійного складу та  учнів  школи під час виникнення пожежі», на якому були присутні перший заступник міського голови Олійник Г.М., заступник начальника Управління освіти Пономаренко Н.О., начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернишов Г.Г., головний спеціаліст відділу Марченко Н.П., методист ММК Шуляк В.М., директори закладів загальної середньої освіти та представники шкіл, які відповідають за цивільний захист.

   Розпочався День цивільного захисту з проведення загальношкільної лінійки, де було оголошено план проведення Дня ЦЗ.

       Гості  переглянули виступ агітбригади юних пожежників,  відвідали показовий урок для учнів 3 класу «Нехай вогонь в серцях палає, а пожеж ніколи не буває!» (класовод Бояринова В.О.), стали гостями ток-шоу «Стосується всіх» (класний керівник Гах Д.С.).

   На подвір’ї школи, за планом проведення Дня ЦЗ, відбулося практичне відпрацювання  постійним складом школи дії за сигналом «Увага всім!». Ланка зв'язку та оповіщення повідомила - у навчальному закладі виникла пожежа, тож почалася термінова евакуація. На щастя, тривога виявилася лише тренувальною.

  У ході відпрацювання практичних дій були задіяні рятувальники ДСНС та медичні працівники амбулаторії загальної практики сімейної медицини №8.

    На території школи пожежно-рятувальний автомобіль ліквідував умовну пожежу та продемонстрував спеціальне обладнання.  Всі дії – максимально наближені до реальності

    День цивільного захисту проведено цікаво та повчально. Всі переконалися в тому, що отримані знання можуть знадобитися у повсякденному житті.

 Школа сьогодні потребує вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку, має навики дослідної експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання.

Забезпечити розвиток творчої особистості вчителя, сприяти розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, накопичення власного досвіду з проведення уроків через проблему школи, оволодіння різними видами педагогічних технологій, здійснення презентацій результатів роботи та поширення досвіду роботи серед вчителів школи - ці завдання ставили перед собою члени ШМО природничо-математичних дисциплін (керівник Гах Д.С.).

Учителі школи взяли участь у всіх міських семінарах, у вебінарах, які проводились ЧОІППО імені К.Д. Ушинського.

У 2018-2019 навчальному році пройшли курсову перепідготовку:

 1. Бублик Т.В. (учитель української мови та літератури).
 2. Приходько А.М. (учитель зарубіжної літератури).

3. Марусечко І.П. (учитель української мови та літератури, трудового навчання).