Звіт

 про стан методичної роботи

за І семестр 2017 - 2018 навчального року

     У І семестрі 2017-2018 навчального року вся методична робота була підпорядкована нормативно-правовій базі і була спрямована на реалізацію основних законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  виконання державних і регіональних цільових програм, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Педагогічний колектив працював над покращенням навчально-виховного процесу, але  помітних   результатів не досягнуто.

  На виконання вищезгаданого було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, проникали, взаємодіяли між собою, діяли як одне ціле з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і виховання. Вся методична робота  реалізовувалася в основному через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації. Всі заходи були спрямовані на реалізацію проблеми школи.

Головні завдання методичної роботи в І семестрі 2017-2018 н. р. полягали в:

· сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування навичок методичної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;

· підвищення рівня методичної підготовки педагогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;

· створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;

· забезпеченні реалізації особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;

· вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, міста, області, України.

У 2017-2018 н. р. педагогічний колектив працює над методичною проблемою «Впровадження компетентнісно  орієнтованого підходу у навчально-виховний процес через застосування інноваційних технологій».

В школі організовано роботу методичної ради, методичних об’єднань вчителів гуманітарно-математичного циклу, філологічного циклу, художньо-естетичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників.

1. Методичне об'єднання вчителів гуманітарно-математичного циклу (керівник Ліннік І.В.) працює над проблемою «Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів на уроках гуманітарно-математичного циклу».

2. Методичне об'єднання вчителів філологічного циклу (керівник Євтух Н.І.) працює над проблемою «Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості учня і вчителя».

3. Методичне об'єднання вчителів початкових класів (керівник Бояринова В.О.) працює над проблемою «Удосконалення рівня професійної та  навчальних компетентностей, розвиток і самореалізація особистості вчителя та учня початкових класів».                                                                                                  

4. Методичне об'єднання вчителів художньо-естетичного циклу (керівник          Рибак Н.В.) працює над проблемою «Вдосконалення форм і методів організації уроків художньо-естетичних дисциплін через урізноманітнення особистісно орієнтованої системи навчання. Застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня».

5. Методичне об'єднання класних керівників (керівник Приходько А.М.) працює над проблемою «Формування громадянина з демократичним світоглядом шляхом впровадження новітніх технологій для розвитку творчої особистості».   

Особлива увага приділяється навчанню та вихованню учнів. Відповідно всеобучу всі діти шкільного віку мікрорайону школи були охопленні навчанням. На 1 вересня 2017 року до навчання приступило 82 учні. Навчання проводилось за п’ятиденним режимом роботи школи.

Методичну роботу закладу координувала методична рада. Протягом семестру на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

1. Про підсумки роботи у 2016-2017 н.р. та організацію методичної роботи школи у 2017-2018 н.р.

2. Про організацію роботи над методичною темою.

3. Про погодження планів шкільних методичних об’єднань.

4. Про підготовку учнів до участі у шкільних, міських олімпіадах.

5. Про підсумки участі учнів у шкільних, міських олімпіадах та ін.

На засіданнях ШМО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання, робота над змінами в програмах. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

Завдання, над якими працювали методичні об’єднання вчителів  у І семестрі 2017-2018 н.р.

1. Постійно вивчати і проводити відповідну роботу по виконанню нормативних документів, інструкцій, інструктивно-методичних листів, інформативно-правової бази школи.

2. Впроваджувати в практику роботи педколективу досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, сучасних інтерактивних методик навчання.

3. З метою обміну досвідом проводити відкриті уроки.

4. Продовжувати роботу по впровадженню єдиних вимог до учнів, Правил і Статуту школи.

5. Вести роботу по підвищенню якості навчання і відповідальності за результати успішності, обговорення шляхів покращення рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів.

З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури. Усі педагогічні працівники школи були активними учасниками міських методичних об’єднань, де знайомилися з новинками в освіті, з новими підходами у вирішенні актуальних питань сьогодення.

Вчителі  постійно перебували у пошуку виявлення здібних дітей. На жаль, таких  учнів з кожним роком меншає, свідченням цього може бути результативність участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, турнірах.

 

№ п/п

ПІП учня

Клас

Предмет

Місце

ПІП учителя

1

Стовбур Денис

9

трудове навчання (технічні види праці)

4

Білан М.В.

2

Стовбур Денис

9

географія

5

Рогільова С.П.

3

Яценко Ауріка

8

географія

7

Рогільова С.П.

4

Золотарьова Сабіна

8

трудове навчання (обслуговуючі види праці)

7

Рибак Н.В.

5

Жадько Анна

8

інформаційні технології

8

Шило Ю.В.

6

Могильна Крістіна

9

російська мова та література

9

Приходько А.М.

7

Золотарьова Сабіна

8

фізика

9

Шило Ю.В.

8

Яценко Ауріка

8

математика

9-10

Кравченко Т.Ю.

9

Стовбур Денис

9

біологія

10

Рогільова С.П.

10

Перепелиця Дмитро

8

англійська мова

 

10

Євтух Н.І.

VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка                                                                                                                      

 

1

Могильна Крістіна

9

10

Марусечко І.П.

ХVІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

1

Бурлак Владислава

5

4

Бублик Т.В.

2

Дроздова Вікторія

4

5

Стрілець А.М.

 

Методична робота в І семестрі 2017-2018 н. р. велася за такими формами:

- індивідуальні форми роботи: самоосвітня робота педагогів, наставництво, методичні консультації, співбесіди;                                                                                                                                          

- групові форми роботи: методичні об’єднання, консультпункт для молодого вчителя;

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів. Підготовчий етап триває достатній час, протягом якого кожний учитель має змогу переглянути методичну літературу, систематизувати свої надбання, підготуватися до звіту тощо.

Протягом семестру були проведені предметні тижні з української мови, правознавства та історії, початкових класів та мистецький.

З метою підвищення професійної майстерності були проведені відкриті уроки з використанням ІКТ:

  • Євтух Н.І. «Школи Британії»;
  • Ліннік І.В. «Відміна кріпацтва. Реформи 1860-1870 р.р.»;
  • Бояринова В.О. «Ми в цьому світі не самі»;
  • Шило Ю.В. «Створення презентацій із ефектами».

 На цих уроках вчителі використовували елементи освітніх технологій, інноваційні підходи, нетрадиційні форми і методи подачі, перевірки, закріплення знань та умінь, використання ІКТ.

Упродовж семестру колективні та групові форми роботи поєднуються з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог працює над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки.

Курсову перепідготовку учителі проходять відповідно до плану. Складено графік проходження курсів підвищення кваліфікації на 2018 рік.

 

 

Директор школи                              Т.В.Бублик